Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè
(Nhập số danh bộ/Số điện thoại để tra cứu tiến độ đang ký định mức)

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã nhận được thông tin đăng kí của Qúy Khách Hàng, hồ sơ của Qúy Khách trong trạng thái: {{datatracuutiendodieuchinh[0].TRANGTHAI == 2? 'Đã điều chỉnh': datatracuutiendodieuchinh[0].TRANGTHAI == 0 ? 'Chờ điều chỉnh':datatracuutiendodieuchinh[0] == 1? 'HS không hợp lệ':'' }}. Xin chân thành cảm ơn

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây
Biên nhận
Hình ảnh đi kèm