Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè

Tra cứu định mức tiêu thụ

{{datatracuu.DanhBo}}
Họ Tên: {{datatracuu.HoTen}}
Hợp Đồng: {{datatracuu.GiaoUoc}}
Địa Chỉ: {{datatracuu.DC1}} , Đường: {{datatracuu.DC2}} , Phường/xã: {{tenPhuong}} , Quận/Huyện: {{tenQuan}}
Cỡ ĐHN: {{datatracuu.Culy}}
Ngày Gắn ĐHN: {{datatracuu.NgayGanDHN |date:'dd/MM/yyyy h:mm a'}}
{{datatracuu.TGDM}} m3
Định mức
 {{datatracuu.GB}}
Giá biểu
{{datatracuu.Ky}}/{{datatracuu.Nam}}
Kỳ hiệu lực
Năm Kỳ Giá biểu Định mức Chỉ số kỳ trước Chỉ số nước Tiêu thụ
{{irow.Nam}} {{irow.Ky}} {{irow.GB}} {{irow.TGDM}} {{irow.CSCu}} {{irow.CSMoi}} {{irow.CSMoi - irow.CSCu}}