Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè

Tra cứu lịch đọc số 12 kỳ

{{datatracuu.DanhBo}}
Họ Tên: {{datatracuu.HoTen}}
Hợp Đồng: {{datatracuu.GiaoUoc}}
Địa Chỉ: {{datatracuu.DC1}} , Đường: {{datatracuu.DC2}} , Phường/xã: {{tenPhuong}} , Quận/Huyện: {{tenQuan}}
Cỡ ĐHN: {{datatracuu.Culy}}
Ngày Gắn ĐHN: {{datatracuu.NgayGanDHN |date:'dd/MM/yyyy h:mm a'}}
{{datatracuu.TGDM}} m3
Định mức
 {{datatracuu.GB}}
Giá biểu
{{datatracuu.Ky}}/{{datatracuu.Nam}}
Kỳ hiệu lực
Kỳ Ngày Đọc Nhân Viên Điện Thoại
{{irow.ky}} {{irow.ngaydocso|date:'dd/MM/yyyy'}}
{{irow.ngaythangnamhientai <= irow.ngaydocso?'Ngày đọc dự kiến': '' }}
{{irow.tennv}} {{irow.dienthoaiconvert}}