Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè

Giai đoạn 1: Nhận Hồ Sơ

Số hồ sơ: {{datatracuub1.SHS}}
Ngày nhận: {{datatracuub1.NgayNhan| date:'dd/MM/yyyy'}}
Họ tên: {{datatracuub1.HoTen}}
Số điện thoại: {{datatracuub1.SoDienthoai == null ?'Không có':datatracuub1.SoDienthoai}}
Địa chỉ: {{datatracuub1.SoNha}} {{datatracuub1.Duong}} {{datatracuub1.Phuong}} {{datatracuub1.Quan}}
Ngày nhận hồ sơ: {{datatracuub1.NgayNhan|date:'dd/MM/yyyy h:mm a'}}
Số nhân khẩu: {{datatracuub1.SoNhanKhau}} - Định mức: {{datatracuub1.DM}} - Giá biểu: {{datatracuub1.GB}}
Giấy tờ đi kèm: {{datatracuub1.GiayTo1}}

Giai đoạn 2: Khảo Sát - Thiết Kế - Dự Toán

Số hồ sơ: {{datatracuub2.SHS}}
Ngày chuyển KSTK: {{datatracuub2.NgayChuyenKSTK| date:'dd/MM/yyyy'}}
Ngày Chuyển Sơ Đồ Viên: {{datatracuub2.NgayChuyenSDV| date:'dd/MM/yyyy'}}
Tên Sơ Đồ Viên: {{datatracuub2.TenSDV}}
Ngày Lập Bảng Giá:{{datatracuub2.NgayLapBG| date:'dd/MM/yyyy'}}
Chi Phí Lắp Đặt Dự Kiến: {{datatracuub2.SotienDHN}}
Hồ Sơ Trở Ngại: {{datatracuub2.HoSoTroNgai == false ? 'Không Có Trở Ngại': 'Có Trở Ngại'}} - Nội Dung Trở Ngại: {{datatracuub2.LoaiTroNgai}}, {{datatracuub2.DienGiaiTNKhac}}, {{datatracuub2.NoidungThongbao}}
Hồ Sơ Đã Duyệt: {{datatracuub2.HosoDaDuyet == false ? 'Chưa Duyệt': 'Đã Duyệt'}}

Giai đoạn 3: Xin Phép Đào Đường

Số hồ sơ: {{datatracuub3.SHS}}
Đợt thi công: {{datatracuub3.DotThiCong}}
Ngày Xin Phép Đào Đường: {{datatracuub3.NgayXPDD| date:'dd/MM/yyyy'}}
Nơi Xin Phép Đào Đường: {{datatracuub3.NoiXPDD}}
Ngày Có Phép: {{datatracuub3.NgayCoPhep| date:'dd/MM/yyyy'}}
Trở Ngại Xin Phép Đào Đường: {{datatracuub3.TroNgaiXPDD == false ? 'Không Có Trở Ngại':'Có Trở Ngại'}}
Lý Do Trở Ngại XPĐĐ: {{datatracuub3.LyDoTNXPDD}}

Giai đoạn 4: Thi Công

Số hồ sơ: {{datatracuub4.SHS}}
Ngày Chuyển Đơn Vị Thi Công: {{datatracuub4.NgayChuyenDVTC| date:'dd/MM/yyyy'}}
Ngày Gắn Đồng Hồ Nước: {{datatracuub4.NGAYGANTLK| date:'dd/MM/yyyy'}}
Trở Ngại: {{datatracuub4.TRONGAI == false ? 'Không Có Trở Ngại':'Có Trở Ngại'}}
Lý Do Trở Ngại: {{datatracuub4.LYDOTRONGAI}}

Giai đoạn 5: Hoàn công - Cho Danh Bộ

Số hồ sơ: {{datatracuub5.SHS}} - Đợt thi công: {{datatracuub5.DotThiCong}} - Số thứ tự: {{datatracuub5.SoThuTu}}
Ngày chuyển cho DB: {{datatracuub5.NgayChuyenchoDB| date:'dd/MM/yyyy'}}
Họ tên: {{datatracuub5.HoTen}}
Địa chỉ: {{datatracuub5.DiaChi}} - Phường:{{datatracuub5.Phuong}} - Quận:{{datatracuub5.Quan}}
Ngày cho danh bộ: {{datatracuub5.NgayChoDB | date:'dd/MM/yyyy'}}
Đợt đọc số: {{datatracuub5.DOTDOCSO}} - Kỳ hiệu lực:{{datatracuub5.KYHIEULUC}} - Lộ trình:{{datatracuub5.LOTRINH}}
Danh bộ: {{datatracuub5.DANHBO}} - Số hợp đồng: {{datatracuub5.HOPDONG}}
Ngày cập nhật: {{datatracuub5.NgayCapnhat | date:'dd/MM/yyyy'}} - Người cập nhật: {{datatracuub5.NguoiCapnhat}}