Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè

Tra cứu tiền nước

{{datatracuu.DanhBo}}
Họ Tên: {{datatracuu.HoTen}}
Hợp Đồng: {{datatracuu.GiaoUoc}}
Địa Chỉ: {{datatracuu.DC1}} , Đường: {{datatracuu.DC2}} , Phường/xã: {{tenPhuong}} , Quận/Huyện: {{tenQuan}}
Cỡ ĐHN: {{datatracuu.Culy}}
Ngày Gắn ĐHN: {{datatracuu.NgayGanDHN |date:'dd/MM/yyyy'}}
{{datatracuu.TGDM}} m3
Định mức
 {{datatracuu.GB}}
Giá biểu
{{datatracuu.Ky}}/{{datatracuu.Nam}}
Kỳ hiệu lực
Kỳ Ngày Thanh Toán CS cũ CS mới Tiêu Thụ Tổng Tiền
{{irow.KY_THANH_TOAN}} {{irow.NGAY_GACH_NO|date:'dd/MM/yyyy h:mm a'}} {{irow.CHISOCU}} m3 {{irow.CHISOMOI}} m3 {{irow.SO_TIEU_THU}} m3 {{irow.TONG_THANH_TOAN| currency : "" : 0}} VNĐ
{{irow.TRANG_THAI_THANH_TOAN == 1?'Đã Thanh Toán':'Chưa Thanh Toán'}}
Chi tiết
Quý khách hàng chưa phát sinh thông tin nợ tiền nước
Tổng số tiền nước cần thanh toán
{{datasumtiennuoc.TongTienNuoc| currency : "" : 0}} VNĐ
Tổng số hóa đơn chưa thanh toán: {{datasumtiennuoc.TongHoaDon}}
Thanh toán qua Momo Thanh toán qua VnPay Thanh toán qua Payoo