Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè

Báo Chỉ Số Nước

(Nhập số danh bộ để tra cứu thông tin nhân viên đọc chỉ số nước hoặc báo chỉ số nước Online)

Thông tin nhân viên ghi chỉ số nước:{{datatradinhmuc.HoTenNhanVienDocSo}}

Điện thoại:{{datatradinhmuc.SoDienThoai}}

Quý Khách Hàng vui lòng điền các thông tin sau: